REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

RUSZA OD 15 CZERWCA 2020 R.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W KŁANINIE

ZAPRASZA

ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO:

5 – LETNIEGO TECHNIKUM

4 – LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

3 – LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ZAPRASZAMY DO:

2 – LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

PROWADZIMY NABÓR ELEKTRONICZNY

ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJĄC LINK:

Liceum Ogólnokształcące

Technik Hotelarstwa

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Informatyk

Branżowa Szkoła I stopnia Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Branżowa Szkoła I stopnia Wielozawodowa

Branżowa Szkoła I stopnia Kucharz

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Kalendarz rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 r.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentamiod 15.06.2020 do 10.07.2020 do godz.15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowejod 26.06.2020 do 10.07.2020 do godz.15.00
3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcia, w tym zmiana szkół do których kandyduje    od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz.15.00
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    do 11 sierpnia 2020r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  12.08.2020
5.Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskieod 11.06. 2020 do 14.08.2020  
6.Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pnz  od 13.08.2020 do 18.08.2020 do godz. 15.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19.08.2020  do godz.14.00
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole18.08.2020
9.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 22.08.2020
10.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia
10.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejdo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020:

Rada Pedagogiczna PZS w Kłaninie na zebraniu w dniu 13 maja 2020 r. zatwierdziła następujące zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020:
dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w związku z egzaminami maturalnymi: 08,09 i 10 czerwca 2020. Termin konsultacji/ spotkania z Rodzicami: 04.06. 2020 r. wraz z informacją o zagrożeniach uczniów w związku z klasyfikacją i promocją. Pozostałe terminy nie uległy zmianie.

Aldona Czerwińska – dyrektor PZS w Kłaninie