• +48 58 673 87 83
  • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
  • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny: ul. Szkolna 4,  84-107 Kłanino
  • nr telefonu: 58 673 87 83
  • adres e-mail: zspk@starostwo.puck.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zspklanino.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*  w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 6 ust.1 lit. e) RODO i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  – art. 6 ust.1 lit. e) RODO, w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi –  art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.  

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). *Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).