Pedagog

Pedagog Szkolny zaprasza !!!

PRZYJDŹCIE  Z KAŻDĄ SPRAWĄ,

 Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE  SOBIE PORADZIĆ.  

W okresie zdalnego nauczania  pedagog szkolny – mgr Ewa Wszałek

jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

Poniedziałek       07:30 – 10:30

Wtorek                  12:00 – 15:00 (od 18.01.2021 dyżur na terenie szkoły)

Środa                      07:30 – 14:30

Czwartek              07:30  – 10:30 (od 18.01.2021 dyżur na terenie szkoły)

Piątek                    10:00 – 14:00  (od 18.01.2021 dyżur na terenie szkoły)

Formy kontaktu:

 telefonicznie –  58 6738783

poprzez aplikację Messenger i Teams

dziennik lekcyjny Librus

 Zadania pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Informacje dla uczniów 

Uczniowie jeśli macie problem:

  • z nauką,
  • z adaptacją w szkole,
  • w kontaktach z rodzicami,
  • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
  • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
  • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
  • macie problemy ze zdrowiem,
  • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście…
  • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić…

                                                                                                    … przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!

Informacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE! 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji również w czasie zdalnego nauczania!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej. Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.