• +48 58 673 87 83
 • sekretariat@pzsklanino.edu.pl
 • ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

Drodzy Rodzice,

powrót do szkoły, po tak długim okresie kształcenia zdalnego, to niełatwe wyzwanie dla całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców. Najważniejszym zadaniem teraz jest zadbanie o prawidłowy stan emocjonalny i budowanie odporności psychicznej uczniów. Dostarczanie jasnych wskazówek i prostych komunikatów umożliwi im prawidłowe funkcjonowanie w szkole. Zadbajmy o prawidłowe relacje interpersonalne. W razie niepokojących zachowań i trudności wychowawczych prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Biorąc pod uwagę trudną emocjonalnie sytuację młodzieży, ale także i dorosłych przypominamy o możliwości skorzystania z porad i  konsultacji z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Dyżury psychologa i pedagoga pełnione są w szkole według ustalonego harmonogramu.

Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele,

podejmując działania opiekuńczo-wychowawcze, zwróćcie szczególną uwagę na indywidualną i społeczną oraz materialną sytuację każdego ucznia.

Słuchajmy i rozmawiajmy bez oceniania oraz bądźmy uważni na zmiany w zachowaniu.

Są to najważniejsze wskazówki, które pomogą wspierać uczniów w trakcie trudnego, ale też wyczekiwanego powrotu do szkoły. Uczniowie mają wiele obaw dotyczących nauki w szkole, dlatego jasno określmy wymagania.

Wszystkie problemy zgłaszajmy specjalistom szkolnym i wspólnie cieszmy się z powrotu do szkoły. Zadbajmy o dobre relacje całej społeczności szkolnej, szczególnie w tym trudnym czasie powrotu … do szkoły.

Pedagog Szkolny zaprasza !!!

PRZYJDŹCIE  Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dni tygodnia Zajęcia rewalidacyjne Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:20 – 14:20

14:00 – 15:00

07:30 – 08:30

14:00 – 15:00

07:30 – 12:00

10:00 – 14:00

08:30 – 11:30

10:00 – 14:00

07:30 – 12:00

Formy kontaktu:

telefonicznie –  58 6738783, poprzez aplikację Messenger i Teams oraz dziennik lekcyjny Librus

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacje dla uczniów 

Uczniowie jeśli macie problem:

 • z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • w kontaktach z rodzicami,
 • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
 • macie problemy ze zdrowiem,
 • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście…
 • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić…

                                                                                                    … przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!

Informacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE! 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji również w czasie zdalnego nauczania!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej. Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Accessibility Toolbar