LOWE

“Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”
POWR.02.14.00-00-1001/19

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kłaninie w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1001/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,